Teachers

Anurita Singh

Anurita Singh B.Com., A. I. E. C. C. E

Bela Shah

Bela Shah B.Com., C. T. E. E

Himadri Vaidya

Himadri Vaidya B.Com., A. I. E. C. C. E

Janki Trivedi

Janki Trivedi B.Com., Montessori, A. I. E. C. C. E

Kahini Modi

Kahini Modi B.Com.

Kosha Shah

Kosha Shah B.Com.

Kruti Gandhi

Kruti Gandhi B.Com., M.Com., A. I. E. C. C. E (N. T. T.)

Meenal Ghiya

Meenal Ghiya B.Com., LLB

Mita Pandya

Mita Pandya B.Sc.,(Home Science)

Neti Shah

Neti Shah M.A., B.Ed.

Nishali Sheth

Nishali Sheth B.Com.

Payal Shah

Payal Shah B.Com., A. I. E. C. C. E

Pinkal Panchal

Pinkal Panchal M.A., B.Ed.

Prachi Shah

Prachi Shah B.Sc.

Preeti Shah

Preeti Shah B.Com., DECE

Purvi Sheth

Purvi Sheth B.Com., A. I. E. C. C. E

Saloni Mehta

Saloni Mehta B.Com.

Sangeeta Shah

Sangeeta Shah B.Com., A. I. E. C. C. E

Shalini Tulsian

Shalini Tulsian B.A. (Psy)

Shweta Shah

Shweta Shah B.Com, Master in Personal Management

Tejal Soni

Tejal Soni B.Com., MS Office, Tally, A. I. E. C. C. E (N. T. T.)

Urvi Sompura

Urvi Sompura Montessori

Administration

Daksha Shah

Daksha Shah B.Com.

Sonal Dodia

Sonal Dodia M.Com., Dip.in Computer & Office Management, Tally, Journalism

Support